Juridische informatie

Home » Juridische informatie

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Diensten: https: //my-dna-test.com biedt klanten :
Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst, afbeeldingen en video’s.
Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door https://my-dna-test.com voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.
Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.
Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://my-dna-test.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar: Mijn DNA-test
Publicatiemanager: Matthieu Reix – contact@my-dna-test.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon.
Webmaster: Mijn DNA-test – contact@my-dna-test.com
Gastheer: Ionos – 7 Place de la Gare 57200 Sarreguemines 0970 808 911
Functionaris voor gegevensbescherming: Mijn DNA-test – contact@my-dna-test.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom en toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening. Het gebruik van de website https://my-dna-test.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website https://my-dna-test.com wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. https://my-dna-test.com kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal ze de gebruikers vooraf informeren over de data en uren van de interventie. De website https://my-dna-test.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://my-dna-test.com. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website https://my-dna-test.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. https://my-dna-test.com streeft ernaar om op de website https://my-dna-test.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit te wijten is aan zijn eigen schuld of aan die van derde partners die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website https://my-dna-test.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. De informatie op de website https://my-dna-test.com is niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is. https://my-dna-test.com wordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679). Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht. https://my-dna-test.com en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van netwerkcongestie waardoor de server niet toegankelijk is.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://my-dna-test.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://my-dna-test.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://my-dna-test.com is de uitgever van de site. https://my-dna-test.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Inhoud die het publiceert. https://my-dna-test.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://my-dna-test.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit. https://my-dna-test.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://my-dna-test.com. Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://my-dna-test.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://my-dna-test.com zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het surfen op de Site, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Mijn DNA-test. https://my-dna-test.com wordt vertegenwoordigd door Reix, haar wettelijke vertegenwoordiger. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens, verbindt https://my-dna-test.com zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van deze verwerking bij te houden. Wanneer https://my-dna-test.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://my-dna-test.com alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://my-dna-test.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://my-dna-test.com kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken:

 • om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://my-dna-test.com: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://my-dna-test.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden daarom alleen gebruikt waar nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://my-dna-test.com de volgende rechten:

 • het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://my-dna-test.com hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://my-dna-test.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://my-dna-test.com zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om ze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als de Gebruiker wil weten hoe https://my-dna-test.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://my-dna-test.com op het volgende adres: My DNA Test – DPO, My DNA Test Rue de l’adresse 30000 Nîmes. In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen door https://my-dna-test.com, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan https://my-dna-test.com, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://my-dna-test.com een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://my-dna-test.com verbindt zich ertoe de verzamelde Informatie van zijn Klanten niet te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://my-dna-test.com blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679). https://my-dna-test.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de Informatie niet aan onbevoegden wordt bekendgemaakt. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie aantast onder de aandacht van https://my-dna-test.com wordt gebracht, moet https://my-dna-test.com de Klant zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://my-dna-test.com geen “gevoelige gegevens”. De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://my-dna-test.com dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken. Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers op https://my-dna-test.com onze medewerkers van de klantenservice.

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij gepaste actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en om hen te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://my-dna-test.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen in het geval van de aankoop van https://my-dna-test.com en haar rechten zou deze informatie worden doorgegeven aan een potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de website https://my-dna-test.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://my-dna-test.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden. Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://my-dna-test.comprendalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website https://my-dna-test.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van https://my-dna-test.com. https://my-dna-test.com is echter niet in staat om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze gebruikt. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die hieronder worden beschreven, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna “Cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen de terminal van de Gebruiker in geen geval beschadigen. https://my-dna-test.com kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://my-dna-test.com de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren. Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en Gebruikers kunnen hun browser zodanig configureren dat ze kunnen beslissen of ze deze al dan niet accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. https://my-dna-test.com informeert de Gebruiker dat in dit geval de functies van zijn browsersoftware mogelijk niet volledig beschikbaar zijn. Als de Gebruiker het opslaan van Cookies op zijn/haar terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://my-dna-test.com of een van zijn serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet verbonden lijkt te zijn, niet herkent. Indien van toepassing, wijst https://my-dna-test.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://my-dna-test.com, als gevolg van (i) weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://my-dna-test.com om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Elke browser is anders geconfigureerd om cookies en gebruikerskeuzes te beheren. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen. Gebruikers kunnen er op elk moment voor kiezen om hun wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://my-dna-test.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven. Klik ten slotte op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter en Facebook op de https://my-dna-test.com website of mobiele applicatie en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de https://my-dna-test.comTwitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon). Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiervoor toestemming geeft door verder te surfen op de website https://my-dna-test.com of de mobiele applicatie. Gebruikers kunnen echter te allen tijde hun toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op https://my-dna-test.com intrekken.

Artikel 9.2. INTERNETLETTERS

https://my-dna-test.com kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus relevante informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker). Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt https://my-dna-test.com in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker. De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor https://my-dna-test.com en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://my-dna-test.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Montpellier bevoegd.

Laboratoria en platforms
EasyDNA

Online bestellen
Resultaten in 3 dagen tot 6 weken, afhankelijk van de test

Quick DNA

Snel online bestellen
Resultaten binnen 72 uur / Levering binnen 10 dagen

MyHeritage

Online bestellen
Resultaten binnen 4 weken

Ancestry DNA

Online bestellen
Resultaten in 6 tot 8 weken

Igenea

Online bestellen
Levering binnen 5 weken